Употреба:

Приложение: Разклати преди употреба. Да се нанася на разстояние 20-30 см. от повърхността за третиране, в изправено положение. 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

 

 

 

Инструкция за употреба:

Може да използва под всеки ъгъл. Най-добри резултати се постигат на разстояние приблизително 30 см. 

Качествен контрол според Директива 2008/47/EC

Опасност:

Лесно запалим. Съд под налягане. Може да се пръсне, ако се нагрее. Предизвивка кожни раздразнения. Може да предизвика сънливост и световъртеж. Токсичен към водната флора и фауна с дълготраен ефект. Пазете от деца. Пазете от топлина, горещи повърхнини, искри, открит огън и други източници на огън. Не пушете. Не пръскайте срещу огън и други източници на запалване. Не пробивайте и не горете опаковката дори и след прекратяване на употребата. Не вдишвайте срея. Използвайте на открито или добре вентилирано място.

При контакт с кожа: Измийте с достатъчно количество вода. Ако се появи кожно раздразнение: Потърсете медицинска помощ. Пазете от директна слънчева светлина. Не излагайте на температура надвишаваща +50 °С. Придържайте се към местните изисквания за извърляне на отпадъци. Съдържа въглеводороди, изоалкани, <5% n-хексан

 

 

За повече информация

Други продукти от гамата -

Силиконово масло

Силиконова емулсия

Силиконова грес

2.45 / 20
ВМ КОМЕРС ООД е представител за България на Simco-Ion. Световни лидери в контрола на статичното електричество.

Последвай SIMCO-ION

За контакти


Пловдив, ул. Кукленско Шосе № 12

info(at)vmcommercebg.com

032/68 68 10

032/39 87 18

0888/86 37 86